บินตรง-กุ้ยหยาง-มณฑลกุ้ยโจว-หม่าหลิงเหอ-นำ้ตกร้อยสาย-หวงกั่วซู่ 6 วัน [(CZ-16-03)]
 

ทัวร์กุ้ยหยาง

  1. อลังการธรรมชาติ...... น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหวงกั่วซู่  ลอดถ้ำหลังม่านน้ำตก
  2. หุบเหวมโหฬารมีน้ำตกนับร้อยๆสายสมญา....หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ
  3. ละลานตาทุ่งภูเขารูปทรงพีรามิดภูเขาหมื่นยอดที่มีความยาวกว่า500 กิโลเมตร
  4. ล่องเรือ....สัมผัสความลี้ลับน่าค้นหาของถ้ำวังมังกร
  5. สะพานข้ามดวงดาวเทียนชิงเฉียวนับวันเดือนปีค้นหาสะพานวันเกิดของคุณ                                                                                                                                                            


วันแรก สุวรรณภูมิ-กุ้ยหยาง
 
16.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน 
19.05 น. ออกเดินทางไปกุ้ยหยาง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกุ้ยโจว โดยเที่ยวบินที่ CZ 8370 
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหยาง 
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน
 
วันที่สอง กุ้ยหยาง-อันซุ่น-ถ้ำวังมังกร
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินสู่อันซุ่น (2.5 ชั่วโมง) 
11.30 น. ถึงอันซุ่น รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *เมนู อาหารพื้นเมือง
 นำท่านชมถ้ำวังมังกร(รวมบันไดเลื่อน และนั่งเรือ)  ถ้ำนี้มีความยาวประมาณ 4,000 เมตร มีลักษณะเป็นธารน้ำและทะเลสาบอยู่ใต้ภูเขา 20 ลูก นำท่านนั่งเรือพายลอดเข้าไปชมหินงอกหินย้อยสวยงามภายในถ้ำ โดยเรือจะล่องไปตามลำธารภายในถ้ำวังมังกร สายน้ำภายในถ้ำคดเคี้ยวทำให้ถ้ำดูลึกลับ โถงถ้ำบางแห่งใหญ่โตโอ่อ่า แต่โถงถ้ำบางแห่งก็แคบเล็กพอลำเรือผ่านได้เพียงหนึ่งลำเท่านั้น  
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ TIAN SHU HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน 
 
วันที่สาม อันซุ่น-น้ำตกหวงกั่วซู่-สะพานเทียนซิง-น้ำตกโซ่เงิน-น้ำตกโตวโปถาง-ซิงยี่
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมหวงกั่วซู่ (รวมลิฟขึ้น-ลง) น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน “ถ้าท่านไม่ได้ไปน้ำตกหวงกั่วซู่ ท่านยังไปไม่ถึงกุ้ยโจว” ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย น้ำตกหวงกั่วซู่ มีความสูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตร ถ้ำหลังม่านน้ำตกมีความยาว 134 เมตร นิยายปรัมปรากล่าวถึงที่มาของน้ำตกแห่งนี้ว่า มีทางช้างเผือกได้พาดผ่านมาในบริเวณนี้ ทำให้แผ่นดินแตกแยกออกเป็นหน้าผาใหญ่ เกิดเป็นน้ำตกหวงกั่วซู่และน้ำตกใหญ่น้อยในบริเวณใกล้เคียง เมื่อทางช้างเผือกได้พาดผ่านไปแล้ว สะเก็ดดาวบนฟากฟ้าได้ตกลงมากลายเป็นป่าหินบนสระน้ำใส (ป่าหินเล็ก) นำท่านลอดหลังม่านน้ำตก ตื่นตากับสายน้ำตกที่กระโจนลงจากผาสูงชันลงสู่บึงใสเบื้องล่าง ชมและถ่ายรูปกับน้ำตกในหลายๆมุมจนพอใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
แล้วนำท่านนั่งเคเบิลคาร์ ไปชมเขตท่องเที่ยวใหม่ “สะพานข้ามดวงดาว” (เทียนซิงเฉียว) เดินสะพานข้ามดาวชม “มินิป่าหิน” สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำใต้ดิน หินก้อนที่นำมาเรียงเป็นสะพานจะระบุวันเดือนปี ค้นหาก้อนหินที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว นำชมสวนหย่อมธรรมชาติ ชมถ้ำเทียนเฉียว และสะพานฟ้า ชมนำตกโช่เงิน ,น้ำตกเต่าโบถัง เป็ยน้ำตกที่ไหลมาเป็นชั้นๆ  
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองซิงยี่ (3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของมณฑลกุ้ยโจว บนที่ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสี ที่ราบสูงหินปูนนี้มีขนาดใหญ่โตมาก กินเนื้อที่เกือบทั้งหมดของภาคใต้ตอนกลางของจีน ประมาณ 240 กม. 
ค่ำ ถึงซิงยี่ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ LAKE VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน
วันที่สี่ ซิงยี่-หม่าหลิงเหอ-ล่องเรือทะเลสาบวานฟงหู-ซิงยี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินเท้าชมหุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ  ที่แม่น้ำหม่าหลิงเหอใช้เวลานับล้านๆ ปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของป่าภูเขาหมื่นยอด จนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬารที่มีความลึกอยู่ระดับราว 200-400  ม.  ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายน้ำ ตกลงมาเป็นน้ำตกมากมาย ในหน้าฝนสายน้ำตกจะไหลโจนลงจากหน้าผาสู่ธารน้ำเบื้องล่างเสียงดังสนั่นมองดูตระการตา แต่ในหน้าน้ำน้อยก็ยังมีน้ำตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวเรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ   
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ให้ท่านชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของป่าภูเขาหมื่นยอดที่จะได้วิวที่งดงามไปอีกแบบ(รวมค่าเรือ)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน
 
วันที่ห้า ซิงยี่-เขาหมื่นยอด-กุ้ยหยาง
 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านชมวิวภูเขาหมื่นยอดฝั่งตะวันออกอันยิ่งใหญ่มโหฬาร ซึ่งมีความยาวกว่า 500 กม. มีความสวยงามไม่แพ้ฝั่งตะวันตก ขึ้นสู่จุดชมวิวอันงดงามยิ่ง ผ่านนาขั้นบันไดและหุบเขาเขียวขจี  ด้านล่างมองเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางอ้อมกอดแสนสวยของภูเขาหมื่นยอดที่เรียงรายไปแน่นสุดสายตา ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ ขึ้นสู่ จุดชมวิวป่าภูเขาหมื่นยอดตะวันตก ด้านซ้าย  บริเวณภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวยพีรามิด  ที่ปรากฏเป็นป่าภูเขาหินปูนยาวพรืด สลับซับซ้อนแน่นขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ภูมิประเทศอันสุดวิเศษ สุดมหัศจรรย์ เช่นนี้คงหาชมได้ยากในโลก (รวมรถแบตเตอร์รี่) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับกุ้ยหยาง (ประมาณ 4.5 ชั่วโมง)
18.30 น. ถึงกุ้ยหยาง รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ JIA HUA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาวจีน
 
วันที่หก กุ้ยหยาง-สวนเฉียนหลิง-วัดหงฝู-กรุงเทพฯ
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำชมตัวเมืองกุ้ยหยาง ชมย่านการค้า นำท่านขึ้นเขาเฉียนหลิง สวนสาธารณะบนเขาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของเมืองกุ้ยหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 แล้วนำชมวัดหงฝูซื่อ วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1667) ปัจจุบันเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบิน
15.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน CZ8369
17.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง+มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์รัสเซีย | บรูไน+ฟิลิปปินส์ | แคนาดา | แอฟริกา | อาร์เมเนีย | อียิปต์ | จอร์เจีย |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม/อูรุมชี | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางหนิง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสิ่นหยาง | สิบสองปันนา | ทัวร์อู่ฮั่น | ทัวร์เจิ้งโจว | มองโกเลียใน | ย่าติง เต้าเฉิง | กุ้ยหยาง | ชิงไห่ | เซินเจิ้น | หังโจว |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com