ไปให้สุดหยุดที่...เต่อชิง - แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง (รถไฟด่วนลี่เจียง-คุนหมิง) 8วัน 7คืน ไม่เข้าร้านช๊อปปิ้ง [(KMG-01-03)]
 

ทัวร์คุนหมิง

ไม่ถึงเต๋อชิ่ง ไม่ได้สัมผัสดินแดนแชงการีล่าแท้ๆ

“แชงการีล่า” สถานที่เล่าขานถึงดินแดนแห่งความสุข สงบ สวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัยอันสูงชัน ที่ซึ่งเปรียบเสมือนดินแดนต้องห้าม อันเป็นความฝันของชายหนุ่มชาวยุโรป ที่ต้องการจะเดินทางแสวงหาขอบฟ้าใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบ เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ

ผู้ถ่ายทอดภาพฝันของดินแดนแห่งที่ราบสูงในเขตจงเตี้ยน

ออกมาเป็นแดนสวรรค์“แชงการีล่า” ไว้ในนวนิยายอมตะ ชื่อ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย”

 

 

พิเศษ!! ชมธารน้ำหมิงหย่ง

พิเศษ!! นั่งรถไฟด่วนจากลี่เจียงสู่คุนหมิง

พิเศษ!! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang

นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

พิเศษ!! ราคาไม่ลงร้าน


วันแรก สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่
 
08.00 น. พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน D สายการบินไทย ** จอดรถส่งผู้โดย สารได้ที่ประตู 3-4        
10.50 น. เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612 
14.05 น. ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่ สูงเหนือระดับน้ำ ทะเล 6,200 ฟุต มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป 
 นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนสำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดยรถโค้ช (5 ชั่วโมง) 
18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารระหว่างทาง
21.00 น. ถึงต้าหลี่ นำท่านเข้าที่พัก  พักที่ TONG XIN TANG HOTEL หรือ GREEN EAST HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว
 
วันที่สอง ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์3องค์-เมืองโบราณต้าหลี่-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-เมืองเก่า
 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 ชมเมืองต้าหลี่ นำท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ มีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปี ที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อน เผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโต และรุ่งเรืองสุด ๆ ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง
 เดินเล่นชมเขตเมืองเก่าต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ
 แล้วเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ผ่านเขตลี่เจียงเข้าสู่ที่ราบสูงเต๋อซิ่ง ระหว่างทาง นำท่านชมโค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง (แยงซีเกียง) ที่ไหลลงมาจากทิเบต ได้เลี้ยวจากใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้ง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง แล้วตรงเข้าสู่เมืองจงเตี้ยน ที่นี่ท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบตจะปรากฏแก่สายตา ท่านจะได้เห็นฝูงจามรีหรือวัวขนยาวแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต และที่นี่คือเขต “จงเตี้ยน“ ที่อยู่ในความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จีนสันนิฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ที่กล่าวไว้ในหนังสือ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย” THE LOST HORIZON  
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารระหว่างทาง
 นำท่านไปชมหุบผาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ” ซึ่งเป็นหุบเขาที่ลึกแห่งหนึ่งในโลก ชมทิวทัศน์ของหุบเขา และกระแสน้ำที่ไหลแรงของสายน้ำแยงซีเกียง พร้อมกับชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุด แล้วตรงเข้าสู่เมืองจงเตี้ยน ที่นี่ท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบต จะปรากฏแก่สายตา ท่านจะได้เห็นฝูงจามรีหรือวัวขนยาวแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต และที่นี่คือเขต “จงเตี้ยน“ ที่อยู่ในความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จีนสันนิฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ที่กล่าวไว้ในหนังสือ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย” THE LOST HORIZON  
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
 อิสระเดินเที่ยวในเขตเมืองเก่าจงเตี้ยน ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อยชมบ้าน เรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่อง ประดับดินเผาเครื่องเงินและหินสีฟ้าเหลืองแดงแบบทิเบต 
พักที่  AN XIN HOTEL หรือ HEAVEN SUNSHINE HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว
(เตรียมกระเป๋าใบเล็กจัดเสื้อผ้าเครื่องใช้สำหรับ 1 คืนพักบนเขาเต๋อชิง) 
 
วันที่สาม จงเตี้ยน-เต๋อชิง-วัดตงจู๋หลิง-ชมวิวภูเขาเหม่ยลี่
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
 นำท่านเดินทางขึ้นไปทางทิศเหนือของมณฑลยูนนาน ชายแดนทิเบต-ยูนนาน-เสฉวน สู่เมืองเต๋อซิ่งหรือตี่ซิ่ง ซึ่งเป็นเมืองในเขตที่ราบสูงทิเบต-ตี่ซิ่ง มีความหมายว่าเป็นสถานที่อันเป็นสิริมงคล ทิเบตถือว่าดินแดนแถบนี้เป็นแคว้นกัม (คาม) ของทิเบต แต่รัฐบาลจีนประกาศให้รวมไว้ในมณฑลยูนนาน ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถยนต์ไต่ถนนที่สูงเสียดฟ้า รถจะไต่ผ่านหุบเขาสลับซับซ้อนมากมาย เส้นทางสุดเสียวแต่จะตรึงตาตรึงใจในความทรงจำตลอดไป นับได้ว่าถนนสายนี้เป็นถนนไต่ภูเขาลัดเลาะเส้นขอบฟ้าที่สวยที่สุดของจีนเส้นทางหนึ่ง 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง (เปินจื่อหลาน)
บ่าย  นำท่านเที่ยววัดตงจู่หลินซึ่งเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกเหลือง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1667  ในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นอารามขนาดใหญ่ มีห้องภาวนาธรรมมากมายสามารถรองรับพระลามะถึง 2,000 รูป ตัวอาคารตั้งตระหง่านอยู่หน้าหุบเขาสูงมีทำเลที่สวยงาม โดยรอบเป็นกุฏิ  ลามะประดิษฐานพระพุทธรูปจากเมืองลาซา จากนั้นรถจะลัดเลาะวิ่งผ่านเทือกเขา โขดผาอันมโหฬาร ผ่านยอดเขาหิมะอันตระหง่าน ไต่ข้ามภูเขาหิมะไป๋หมางสูง 4,450 เมตร กระทั่งถึงหุบเขาเต๋อชิ่ง ท่านจะได้เห็นภาพพาโนรามา ที่มีภูเขาหิมะเหม่ยลี่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องล่างคือธารน้ำแข็งหมิงหย่ง  
17.00 น. ถึงเมืองเต๋อชิ่ง (ตี๋ชิ่ง) แชงการีล่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตและที่นี่คือเขตเทือกเขาหิมาลัยด้านจีนที่น้อยคนนักจะมาถึง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
พักที่ GUANJING TIANTANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน (3 ดาวบวก)  
 
วันที่สี่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง(รวมรถแบตเตอรี่)-จงเตี้ยน
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางเข้าสู่เขตภูเขาหิมะ(รถแบตเตอรี่) ไต่ลัดเลาะไปตามขอบภูเขา เข้าสู่หมู่บ้านหมิงหย่ง หมู่บ้านทิเบตโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง   ขึ้นสู่บริเวณธารน้ำแข็งหมิงหย่งจะมองเห็นภูเขาหิมะเหม่ยลี่อันสวยงาม กระทั่งเดินทางถึงวัดโอรสสวรรค์ (วัดเทียนจื่อ) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งยอดเขาเหม่ยลี่ บริเวณนี้มียอดเขาหิมะ 13 ยอด เรียกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค์ (เทียนจื่อซาน) อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ภูเขาเหมายลี่มีรูปทรงพีรามิด มียอดกาเคโบเป็นยอดที่สูงที่สุด 6,740 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนาน  นำชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำที่สุดของจีน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางกลับจงเตี้ยน อำลาเต๋อชิ่ง นั่งรถลัดเลาะลงจากภูเขากลับเมืองจงเตี้ยน ท่านจะผ่านถนนไต่ภูเขาสูงที่สวยที่สุดอีกครั้ง ผ่านลำธารแม่น้ำน้อยใหญ่น้ำตกมากมาย จอดรถเท่าที่มีโอกาสให้ท่านถ่ายรูปวิวสวยตลอดทาง พร้อมกับความระทึกใจที่ประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านชมทะเลสาบนาพาไห่ในฤดูร้อนจะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในฤดูฝนจะกลายเป็นทะเลสาบ
เย็น ถึงจงเตี้ยน รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่  AN XIN HOTEL หรือ HEAVEN SUNSHINE HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า จงเตี้ยน-วัดซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-ลี่เจียงเมืองเก่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำชมวัดซงจ้านหลิน วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง วัดจ้านหลินซื่อมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจ้านหลินซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตน้อย 
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นำท่านเดินทางกลับเมืองลี่เจียง(3 ชั่วโมง) เมืองซึ่งอยู่ในระดับความสูงประมาณ 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซีซึ่งอพยพมาจากทิเบต เผ่านาซีอยู่ในสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ เลือกซื้อใบชาผูเอ่อร์ สินค้าขึ้นชื่อของยูนนาน
 นำชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดำ ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ชม “เก๋งหนึ่งเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม “สะพาน 5 โค้ง” ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
18.00 น. ถึงลี่เจียงรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(สุกี้น้องแซลมอน)
 อิสระเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ.1997  
พักที่ LVYUN HOTEL หรือ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่หกลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้ากอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
ยามเช้าชมลี่เจียง เมืองเก่าดายัน ที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดีแล้ว  นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วยทิวสนเป็นแนวเขียวขจี  นั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิดกันลม-ความจุ 6 ที่นั่ง) ขึ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่าสนดึกดำบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงาม กระเช้าถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร นำชมธารน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็นระยะ ๆ สาดส่องด้วยแสงอาทิตย์เป็นทางดุจแดนสวรรค์ 
หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้า “กอนโดล่า” ขึ้นภูเขาหิมะ มังกรหยกด้านความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ให้ขึ้น ไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดให้ท่านขึ้นกระเช้าภูเขาหิมะมังกรหยกด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิงแทน แต่ถ้าปิดทั้ง 2 แห่ง ทางผู้จัดพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ แต่ถ้าบัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ
 ลงจากเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมง อันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอวี้โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
 นำชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูง
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ LVYUN HOTEL หรือ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่เจ็ด ลี่เจียง-รถไฟด่วน-คุนหมิง-ร้านยา นวดเท้า-ตำหนักทอง-ช้อปปิ้งถนนหนานผิง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 
08.23 น. (ประมาณ) กลับสู่นครคุนหมิงโดยรถไฟด่วน ขบวน D8774 
11.21 น. (ประมาณ) ถึงคุนหมิง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แวะร้าน นวดฝ่าเท้า เลือกชื่อยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง รวมถึง “บัวหิมะ” ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี
 นำท่านชมตำหนักทอง ตำหนักโบราณล้ำค่า ของนายพลอู๋ซานกุ้ย แห่งราชวงศ์หมิง นายทหารผู้พลิกแผ่นดินฮั่นเป็นแมนจู สร้างด้วยทองคำสัมฤทธิ์ทั้งหลังในสมัยราชวงศ์ชิง โดยออกแบบจากพระราชวังหลวงกรุงปักกิ่ง ภายในมีหอระฆังโบราณ และพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ และอาวุธโบราณที่เคยใช้จริงในประวัติศาสตร์
 นำท่านไปช้อปปิ้งที่ถนนหนานผิงถนนคนเดินที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ใจกลางเมืองยาวหลายกิโลเมตร เป็นแหล่งช้อปปิ้งสมัยใหม่ ศูนย์รวมร้านอาหาร แบรนด์เนม ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ นอกจากนั้นยังสามารถเดินเล่นถ่ายภาพสวยๆ จากตึกอาคารแบบสมัยเก่า ซุ้มประตูโบราณที่คงความเป็นวัฒนธรรมจีนอยู่
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **เมนูกวางตุ้ง
พักที่ GOLDEN EAGLE HOTEL หรือ DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่แปด คุนหมิง-วัดหยวนทง-สุวรรณภูมิ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านไปเที่ยววัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย 
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้เห็ด น้ำซุปไก่ดำ ที่ขึ้นชื่อของคุนหมิง
15.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613  
16.30 น. ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

ทัวรต่างประเทศ

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อังกฤษ | ประเทศลาว | ทัวร์ฮ่องกง+มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์รัสเซีย | บรูไน+ฟิลิปปินส์ | แคนาดา | แอฟริกา | อาร์เมเนีย | อียิปต์ | จอร์เจีย |

ทัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์เส้นทางสายไหม/อูรุมชี | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์เฉิงตู | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์เกาะไหหลำ | ทัวร์แยงซีเกียง | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์หนางหนิง | นานกิง | หวงซาน | ชิงเต่า | เสิ่นหยาง | สิบสองปันนา | ทัวร์อู่ฮั่น | ทัวร์เจิ้งโจว | มองโกเลียใน | ย่าติง เต้าเฉิง | กุ้ยหยาง | ชิงไห่ | เซินเจิ้น | หังโจว |

Copyright © 2012 บริษัทบีทีฮอลิเดย์ จำกัด . All Rights Reserved.
188/6 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310
โทร 02-5422511, 064-273-3335 FAX 02-9342323 E-Mail bt-holiday@hotmail.com